KËRKESË PËR REGJISTRIM NË REGJISTRIN E AVOKATËVE PRAKTIKANTË

 

ZAHTEV ZA UPIS U IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

 

APPLICATION FOR REGISTRATION IN THE REGISTER OF PRACTICAL LAWYERS

SHËNIMET PERSONALE | PERSONAL NOTES | LICNI PODACI

Shkollimi/Obrazovanje

Vitet e vijimit | Years of attendance  | Godine pohadjanja:

DEKLARATË | STATEMENT I ZJAVA:

Dëshmoj se të dhënat e prezentuara janë të vërteta, të plota dhe të sakta. Kuptoj se regjistrimi
i mbështetur në faktet e pavërteta do të ketë pasojë fshirjen nga regjistri i avokatëve
praktikantë të OAK.


I testify that the data presented are true, complete and accurate. I understand that the registration based on untrue facts will have the consequence of deleting from the register of practicing lawyers of the OAK.

 Izjavlujem da su navedeni podaci istiniti, potpuni i tacni. Jasno mi je da upis zasnovan na
netacnim podacima imace za posledicu brisanje iz registra advokatskih pripravnika, AKK.

Kësaj kërkese ia bashkangjes edhe dokumentet e nevojshme për regjistrim | To this request I attach the necessary documents for registration | Uz zahtev prilazem i potrebna dokumenta:

1. Kërkesa për regjistrim | Application for registration | zahtev za upis (taksa 20.00€ ); 
2. Vërtetimi për aftësinë për të vepruar | Certificate of ability to act | Uverenje o poslovnojsposobnosti; 
3. Certifikata e shtetësisë së Kosovës | Certificate of citizenship of Kosovo | Izvod o Drzavljanstvo Kosova; 
4. Certifikata e lindjes | Birth certificate | Izvod iz maticne knjige rodjenih; 
5. Diploma e fakultetit juridik në Kosovë apo diplomën nga fakulteti juridik i ndonjë shteti tjetër e nostrifikuar nga Ministria e Arsimit në Republikën e Kosovës | Diploma of the Faculty of Law in Kosovo or a diploma from the Faculty of Law of any other country nostrified by the Ministry of Education in the Republic of Kosovo | Diploma Pravnog Fakulteta na Kosovu ili diploma Pravnog Fakulteta iz neke druge drzave nostrifikovana od Ministarstva Obrazovanja Republike Kosova; 
6. Certifikata e mjekut për aftësinë e punës | Doctor's certificate for ability to work | Lekarsko uverenje o poslovnojsposobnosti 
7. Certifikata që nuk jeni nën hetime | Certificate that you are not under investigation | Uverenje da niste pod istragom 
8. Certifikata që nuk jeni në marrëdhënie pune | Certificate that you are not employed | Uverenje da niste u radnom odnosu; 
9. Deklaratë nga avokati për kushte të zyrës për aftësimin e praktikantit | Statement from the lawyer for the conditions of the internship training office | Izjava advokata o ispunjavanju uslova advokatske kancelarije za obuku advokatskog pripravnika; 
10. Kontrata me avokatin | Contract with a lawyer | Ugovor sa advokatom; 
11. Pëlqimi i Kryetarit të Degës Regjionale | Consent of the President of the Regional Branch | Saglasnost Predsednika Regionalnog Skupa; 
12. Dy fotografi (formatit të pasaportës) | Two photos (passport format) | Dve fotografije (formata za pasos).

Shënim | Notes | Beleška: 

1. Taksa licencuese 130.00€ paguhet para dhënies se Betimit | Licensing fee 130.00 € is paid before issuing the Oath | Taksa za licenciju 130.00€, plača se pre polaganja Zakletve;
2. Pagesat për Odën e Avokatëve të Kosovës bëhen në Bankën Ekonomike, xhirollogaria Nr: 1401000000882006 | Payments for the Kosovo Chamber of Advocates are made in the Economic Bank, account No: 1401000000882006 | Plaćanje se vrši na račun Komercialne Banke na bankovni račun Br: 1401000000882006