KËRKESË PËR REGJISTRIMIN NË REGJISTRIN E AVOKATËVE

 

REQUEST FOR REGISTRATION IN THE LAW REGISTER

 

ZAHTEV ZA UPIS U PRAVNI REGISTAR

SHKOLLIMI | EDUCATION | OBRAZOVANJE

PROVIMI I JUDIKATURËS | JUDICATURE EXAM | PRAVOSUDNI ISPIT

PËRVOJA E PUNËS | WORK EXPERIENCE | RADNO ISKUSTVO

Specializimi | Specialism | Specializacija                                    Kurset | Course |Kursevi                                    Gjuhët | Language | Jezici

DEKLARATË | STATEMENT | IZJAVA: 

Dëshmoj se të dhënat e prezantuara janë të vërteta, të plota dhe të sakta. E kam të qartë se
regjistrimi i mbështetur në fakte të pavërteta do të ketë për pasojë shlyerjen nga regjistri I
avokatëve të OAK.

I testify that the data presented are true, complete and accurate. I am clear that the registration based on untrue facts will result in the deletion from the register of KBA lawyers.

 Izjavlujem, da su navedeni podaci istiniti, potpuni i tacni. Jasno mi je da upis zasnovan na
netacnim podacima imace za posledicu brisanje iz registra advokata, AKK

 REKOMANDIMET E DY AVOKATËVE | RECOMMENDATIONS OF TWO LAWYERS | MISLJENJE DVA ADVOKATA

Emri dhe Mbiemri | First and Last name | Ime I prezime          
Selia | Headquarters| Sediste                Nënshkrimi | Signature | Potpis                Vula | Seal | Pecat                Data | Date | Datum 

Kësaj kërkese ia bashkëngjisë edhe dokumentet e nevojshme për regjistrim | Attached to this request are the necessary documents for registration | Uz zahtev prilazem i potrebna dokumenta:
 1. Kërkesa për regjistrim | Application for registration | Zahtev za upis (taksa 50.00 €); 
2. Vërtetimi mbi aftësinë për të vepruar | Proof of ability to act | Uverenje o poslovnoj sposobnosti;
3. Certifikata e shtetësisë sëKosovës dhe Certifikata e lindjes | Kosovo Citizenship Certificate and Birth Certificate | Izvod o drzavljanstvu Kosova i Izvod iz maticne knjige rodjenih; 
4. Diploma e Fakultetit Juridik në Kosovë apo diplomën nga Fakulteti Juridik i ndonjë shteti tjetër e nostrifikuar nga Ministria e Arsimit në Republikën e Kosovës | Diploma of the Faculty of Law in Kosovo or a diploma from the Faculty of Law of any other country nostrified by the Ministry of Education in the Republic of Kosovo | Diploma Pravnog Fakulteta na Kosovu ili diploma Pravnog Fakulteta iz neke druge drzave nostrifikovana od Ministarstva Obrazovanja Republike Kosova; 
5. Certifikata mbi provimin e Jurisprudencës | Certificate of Jurisprudence Examination | Uverenje o polozenom Pravosudnom ispitu; 
6. Vërtetimi mbi përvojën njëvjeçare si praktikant avokatie, gjykate, prokurorie apo të përvojës dyvjeçare në pozitën e juristit në administratë | Certificate of one year experience as a lawyer, court, prosecutor or intern in the position of a lawyer in the administration | Uverenje o jednogodisnjem iskustvu kao advokatski pripravnik, u sudu, javnom tuzilastvu ili o dvogodisnjem iskustvu kao pravnik u upravi | administraciji; 
7. Certifikata e mjekut | Doctor Certificate | Lekarsko uverenje; 
8. Vërtetimi i gjykatës që nuk jeni nën hetime | Certificate from the court that you are not under investigation | Sudsko uverenje da niste podistragom; 
9. Të mos jetë i përjashtuar ose i pezulluar nga detyra e gjyqtarit, prokurorit ose nga ushtrimi i profesionittë avokatit | Not to be excluded or suspended from the duty of a judge, prosecutor or from the practice of the profession of lawyer | Da nije izbacen ili obustavljen | suspendovan sa duznosti sudije, tuzioca ili obavljanja profesije advokata; 
10. Vërtetimi që nuk jeni në marrëdhënie pune së bashku me Deklaratën për mosekzistimin e marrëdhënies së punës që është në kundërshtim me profesionin e avokatit | Proof that you are not employed together with the Statement of non-existence of employment that is contrary to the profession of lawyer | Uverenje da niste u radnom odnosu zajedno sa Izjavom o nepostojnosti radnog odnosa koji je u suprotnosti sa advokatskom profesijom; 
11. Pëlqimi i dhënë nga Kryetari i Tubimit Regjional të avokatëve të OAK për regjistrim në regjionin ku avokati dëshiron të hapë zyrën | Consent given by the President of the Regional Meeting of KBA lawyers for registration in the region where the lawyer wants to open the office | Odobrenje od Predsednika Regionalnog Skupa advokata AKK dato za upis u podrucju gde advokat zeli otvoriti svoju kancelariju; 
12. Provimi i Etikes Profesionale për Avokat | Professional Ethics Exam for Lawyer | Ispit Profesionalne Etike zaAdvokate; 
13. Dëshmi për posedimin e zyrës (P.sh: Kontrata e qirasë, shitblerjes) | Proof of office possession (Eg: Lease, sale and purchase contract) | Potvrda o posedovanju kancelarije (Npr: Ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor); 
14. Dy fotografi (format i pasaportës) | Two photographs (passport format) | Dve fotografije (formata za pasos).

Shënim | Note | Beleška: 

1. Taksa për aplikacion 50.00€, për Provimin e Etikes 300.00€ dhe shqyrtimi i kushteve të zyrës 300€ (paguhen para dorëzimit të aplikacionit) | Application fee 50.00 €, for the Ethics Exam 300.00 € and review of office conditions 300 € (paid before submitting the application) | Primena takse za aplikaciju 50.00€ i 300.00€ za ispit etike i 300.00€ razmatranje uslova kancelarije (plaća se pre podnošenja zahteva). 

2. Taksa licencuese 510.00€, anëtarësia vjetore 300.00€ dhe taksa AVLO 50.00€ - paguhen para dhënies së Betimit solemn | Licensing fee 510.00 €, annual membership 300.00 € and AVLO fee 50.00 € - are paid before taking the Solemn Oath | Taksa za licenciju 510.00€, godišnja članarina 300.00€ i taksa AVLO 50.00€ plaća se pre polaganja Zakletve. 

3. Pagesat për Oden e Avokatëve të Kosovës bëhen në Bankën Ekonomike, Nr.i xhirollogarisë 1401000000882006 | Payments for the Kosovo Chamber of Advocates are made in the Economic Bank, Account No. 1401000000882006 | Plaćanje se vrši na račun Komercialne Banke na bankovni račun Nr.1401000000882006